Pazar Araştırması Nedir? Pazar Araştırması Nasıl Yapılır | Meri Creative

Pazar Araştırması Nedir?

Pazar araştırması, bir pazara girmeden önce, hedef pazar hakkında, müşteri
adayları ve rakipler hakkında soru sorma, bilgi toplama ve sonuçları
değerlendirme sürecidir. Pazar araştırması, tüketicilerin ürünlerinizi neden satın
almak istediklerini de anlamanıza yardımcı olur. Bu bilgilerle tüketicilerinize
çözüm sağlayan onları etkileyen pazar ürünleri üretip başarı şansınızı
arttırabilirsiniz.

 

Pazar araştırması yaptığınızda hedef müşterilerinizin, kültürel, toplumsal,
sosyo-ekonomik, coğrafi ve kişisel durumları hakkında bilgi sahibi olursunuz.
Ürününüz için bir talep olup olmadığını, bu talep karşısındaki rakiplerinizi analiz
edebilirsiniz.

Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?
Pazar araştırmasına başlamadan önce iki temel piyasa araştırması türünden
bahsetmek doğru olacaktır. Birincil pazar araştırması ve ikincil pazar araştırması
arasındaki farkı bilmek, ne tür bir pazar araştırması yapmanız gerektiği
hakkında size fikir verecektir.

Birincil pazar araştırması, daha önce toplanmamış yeni veri toplama eylemidir.
Yani, analiz edeceğiniz verileri arıyor ve elde ediyorsunuz demektir. Röportaj,
anket gibi verileri elde etmek için aktif bir katılım içeren pazar araştırmaları
birincil pazar araştırması içinde yer alır.

İkincil pazar araştırması, daha önce üretilmiş verileri toplar.
Pazar araştırması yöntemleri kantitatif (nicel) araştırmalar ve kalitatif (nitel)
araştırmalarıdır. Kantitatif araştırmalar ‘sayılabilir veriler’ üreten pazar
araştırmalarıdır. Sektöre ve ürüne uygun sorularla yapılan araştırmanın hedefi
istatistik biliminden alınan yardım ile işlenebilecek sayısal verileri toplamak ve
buradan anlamlı sonuçlar çıkarmaktır. Yüz yüze görüşme, telefonla görüşme,
internet üzerinden görüşme, bilgisayar destekli telefon görüşmeleri ve bilgisayar
destekli kişisel görüşmeler kantitatif (nicel) araştırmalara örnek gösterilebilir.
Kalitatif (nitel) araştırmalar ise büyük veriler yerine küçük gruplardan bilgi
edinilerek yapılır. Nitel yönteme; davranış araştırmaları, odak grup
araştırmaları, mülakatlar, projektif teknikler örnek gösterilebilir.

Pazar Araştırması Aşamaları

1. Aşama Problem Tanımı

Sorunu ve araştırma hedeflerini tanımlanmalıdır. Herhangi bir pazarlama
araştırmasının ilk adımı; araştırmanın amacını, ilgili arka plan bilgisini, hangi
bilgilerin gerekli olduğunu ve karar vermede nasıl kullanılacağını göz önünde
bulundurarak sorunu tanımlamaktır. Bu aşamada karar vericilerle, endüstri
uzmanlarıyla yapılan görüşmeler, ikincil verilerin analizleri, bazen de odak
grupları gibi niteliksel araştırmalar yer alır.

2.Aşama Soruna Bir Yaklaşım Getirilmesi

İkinci aşama, objektif ve teorik çerçeve, analitik modeller, araştırma soruları,
hipotezler ve araştırma tasarımını etkileyebilecek nitelik veya faktörlerin
belirlenmesini içerir. Bu süreç, yönetim ve endüstri uzmanları, vaka incelemeleri
ve simülasyonlar, ikincil verilerin analizi, nitel araştırma ve yapılan tartışmalar
tarafından yönlendirilir.

3.Aşama Araştırma Tasarımı Formülasyonu

Bir araştırma tasarımı, pazarlama araştırması projesini yürütmek için bir
çerçeve veya plandır. Gerekli bilgileri elde etmek için gerekli prosedürleri

detaylandıracak, ilgi hipotezlerini test edecek, araştırma soruları için olası
cevaplar belirleyecek ve karar verme için gerekli bilgileri sağlayacak bir çalışma
tasarlamaktır. Katılımcılardan hangi verilerin alınması gerektiği konusunda da
kararlar alınır. Çalışma için en uygun katılımcıları seçmek için bir anket ve
örnekleme planı da tasarlanır. İkincil veri analizi, nitel araştırma, kantitatif
verilerin toplanma yöntemleri (anket, gözlem, deney), gerekli bilginin tanımı,
ölçüm prosedürleri, anket tasarımı, numune alma süreci ve numune boyutu, veri
analizi planı, bir araştırma tasarımının formüle edilmesiyle ilgilidir.

4.Aşama Arazi Çalışması veya Veri Toplama

Arazi çalışması veya veri toplama işlemi, kişisel görüşme olabileceği gibi alanda
çalışan bir saha kuvveti ya da personeli de içerebilir. Alan seçimi, eğitimi,
denetimi ve alan kuvvetlerinin değerlendirilmesi, veri toplama hatalarını en aza
indirmeye yardımcı olur.

5.Aşama Veri Hazırlama ve Analiz

Verilerin analizi, faydalı bilgileri vurgulamak, sonuç çıkarmak ve karar vermeyi
desteklemek amacıyla verileri incelemek, temizleme, dönüştürmek ve
modellemek için kullanılan bir süreçtir. Veri analizi, teknikleri kapsayan çok
yönlü yaklaşımlara sahiptir. Veri madenciliği, yalnızca açıklayıcı amaçlar yerine
tahmine dayalı modelleme ve bilgi bulma üzerine odaklanan belirli bir veri analiz
tekniğidir.

Pazarlamacılar, müşteri kalıplarını, özelliklerini ve davranışlarını
tanımlayan geçerli bilgileri çıkarmak için veri tabanlarını kullanır.
İstatistiksel uygulamalarda, bazı kişiler veri analizini, tanımlayıcı istatistikleri
keşifsel veri analizi ve doğrulayıcı veri analizi olarak ikiye böler. Veri analiz
çeşitlerine örnek olarak metin analizini gösterebiliriz. Metin analizi istatistiksel,
dilsel ve yapısal teknikleri, metinsel kaynaklardan, yapılandırılmamış bir veri
türünden çıkarmak ve sınıflandırmak için kullanır.

Araştırma sürecinin bu aşamasında verilerin doğru analiz edilebilmesi için
veriler dikkatle düzenlenir, kodlanır, kopyalanır ve doğrulanır. İstatistiksel pazar
araştırma araçları kullanılır. Sonuçların geçerliliği de değerlendirilir.

6.Aşama Rapor Hazırlama ve Sunum

Rapor hazırlama ve sunum aşamasında, tüm proje, yazılı bir raporda
belgelenmelidir. Benimsenen yaklaşımı, araştırma tasarımı, veri toplama ve veri
analizi usullerini, sonuçları ve önemli bulguları sunar. Bu kalıcı belge
araştırmanın parçası olmayanlar tarafından referans alınabilmesi açısından
yararlıdır. Bulgular, karar verme sürecinde kolaylıkla kullanılabilecek şekilde,
anlaşılır bir biçimde sunulmalıdır. Buna ek olarak, açıklık ve etkiyi arttırmak için
tablolar, şekiller ve grafikler kullanılarak sözlü bir sunum yapılmalıdır.
Resmi bir araştırma raporu sunumu tipik olarak; içindekiler, yönetici özeti,
arka fon, araştırma hedefleri, araştırma metodolijisi, saha çalışması verilerinin
önemli özellikleri, ekler, bulgular, öneriler, etkiler ve eylem planı yer alır.

“Pazar Araştırmasının Gerekliliği Ve Önemi” yazımızı buradaki linke tıklayarak okuyabilirsiniz.